Begrepp att känna till när du ska bygga hus

Har du svårt att navigera mellan alla begrepp och byggtermer när du är i färd med att bygga hus? Vad betyder de egentligen? Vi förklarar.

Vad är ABS18?

ABS betyder allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. ABS 18 är ett kontrakt som ger dig som privatperson ett skarkare skydd. Läs mer om ABS18.

Vem är byggherre?

Enligt PBL, Plan- och bygglagen, så är byggherren den som: ”för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Byggherrens ansvar är definierat i lagen och gäller hela byggverksamheten. När du bygger hus är det du som är byggherren och ansvarar bland annat för att bygget följer alla föreskrifter och lagar, att tillstånd finns och följs, har arbetsmiljöansvar samt ser till att byggprocessen kvalitetssäkras. Vid totalentreprenad övertar totalentreprenören byggherreansvaret.

Vad är bygglov?

Om du till exempel vill bygga till, bygga om eller bygga nytt så behöver du få ett tillstånd från byggnadsnämnden i din kommun. Detta kallas för ett bygglov och regleras i PBL, plan- och bygglagen. Ett bygglov godkänns av en bygglovshandläggare. Läs mer om bygglov här

Bygghöjd, nockhöj, totalhöj illustration

Vad är byggnadshöjd?

Byggnadshöjden räknas från marknivån till skärningen mellan fasadplan och takplan enl illustration ovan. Ligger byggnaden mindre än sex meter från en allmän plats ska beräkningen göras utifrån den allmänna platsens medelnivå vid tomten.

Vad är nockhöjd?

Nockhöjd är byggnadens högsta del. Nockhöjden beräknas från markplan till byggnadens högsta punkt. Exklusive skorsten.

Vad är totalhöjd?

Totalhöjden är hela husets höjd inklusive skorsten.

Illustration BOA, BIA, BYA

Vad är BYA, byggnadsarea?

Byggnadsarea är ytan som en byggnad/hus tar upp på marken inklusive byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarhet av underliggande mark. Det kan vara takutsprång, burspråk, trappa vid entré, carport eller överbyggd gård. Om takutsprånget är mindre än 50 cm så räknas det normalt inte in i byggnadsarean.

Vad är BOA, boarea?

Boarea, BOA, är utrymme ovan mark skapat för boende. Exempel på boarea är vardagsrum, kök, sovrum, badrum, förråd med ingång från bostaden, trappa mellan bo- och biutrymme. Om man tittar exempelvis på en vindsvåning med snedtak så är boarean den del av golvytan som har en takhöjd på minst 1,90 meter och ytterligare 60 cm ut under snedtaket. Ytan utöver dessa 60 cm kallas det BIA, Biyta.

Vad är BIA, biyta?

Biyta, BOA, är den del av utrymmen som inte ingår i boarean såsom källare, förråd med ingång från bostad, del av vindsutrymme, garage, soprum, del av sluttningsvåning.

Vad är BTA, bruttoarea?

Bruttoarean, BTA, är summan av alla våningsplans area. Till bruttoarea räknas mätvärda delar av våningsplan begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida. Här räknas även in en mellanvåning (en entresol) eller en inglasad balkong/uterum. Men man kan till exempel inte räkna in en indragen entré.

Vad är byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning/lån med din bank som används under tiden som du bygger nytt hus. Lånet betalas ut efter hand som byggnationen fortskrider och kostnader uppstår. När huset är färdigbyggt läggs lånet om till ett vanligt bolån.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar i detalj hur en kommun vill utforma bebyggelsen i ett område. Detaljplanen är bindande och bestämmer vad du får göra när du söker bygglov, rivningslov eller marklov. I beskrivningen finns till exempel var gränsen går mellan gator, parker, byggnader och talar om vilken byggnadshöjd, volym eller antal våningar som en byggnad får ha i ett visst område. Det finns många fördjupande regler att förhålla sig till och sätt att tolka en detaljplan på. Våra arkitekter är vana att tolka alla särfall och regler i en detaljplan. De ritar ditt drömhus och tar fram bygglov baserat på den specifika detaljplanens regelverk.

Vad är geoteknisk undersökning?

En geoteknisk undersökning görs främst för att undersöka vilka laster en tomt klarar av. Vid undersökningen får man information om markförhållande som man inte kan avgöra med blotta ögat. Vid byggnation av ett AChoice stenhus krävs en markbärighet på minst 100 kPa.

Vad är garantibesiktning?

Det pågår en reklamationstid under 2 år efter slutbesiktning. Skulle det uppstå fel under denna tid kan man reklamera felen. Byggherren bokar in och bekostar en garantibesiktning för att dokumentera och bedöma felen.

Vad är en illustrationsplan?

En illustrationsplan är en förenklad detaljplan som är utformad för att allmänheten enklare ska förstå planens innebörd.

Vad är en kontrollansvarig?

När du bygger nytt hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig (KA) som ska se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att den följs. KA ska delta vid det tekniska samrådet, vid besiktningar och kontroller. Utlåtande, som även KA tar fram, ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vad är lagfart?

Om du äger en fastighet så är Lagfart ett bevis på att du äger fastigheten. När du har köpt en fastighet så ansöker du om Lagfart hos Lantmäteriet.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge, väderstreck, omgivande bebyggelse, markens nivåförhållanden, byggnadens yttermått, avstånd till gata och angränsande tomter m.m. Nybyggnadskartan beställs (och bekostas) av byggherren hos kommunen i god tid före bygglovsansökan.

Vad är pantbrev?

Pantbrevet är ett digitalt dokument som är bankens säkerhet när du ansöker om t ex bolån för att köpa en fastighet eller bostad. Då det inte går att lämna själva fastigheten i pant så ger man banken ett pantbrev som representerar fastigheten. Banken tar kontakt med Lantmäteriet och fastighetsregistret som administrerar pantbreven.

Vad är spärrförbindelse?

Spärrförbindelsen är en bankgaranti, en betalningssäkerhet till totalentreprenören, så att kapital för att finansiera byggnationen finns och att ett bestämt belopp avsätts till totalentreprenören som ersättning för utfört arbete. Kapitalet kan t ex bestå av egna medel kompletterade med ett banklån s.k. byggkreditiv.

Vad är servitut?

Ett servitut innebär att en fastighet har rätten att använda en annan fastighets väg eller brunn på ett bestämt sätt. Ett servitut är knutet till en fastighet och inte en person.

Vad är startbesked?

För att kunna påbörja byggnadsarbeten måste byggherren ha fått ett skriftligt startbesked från byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan utfärda ett sådant först när byggherren uppfyllt alla krav i plan- och bygglagen och alla handlingar har inkommit till nämnden.

Vad är slutbesiktning?

När huset är färdigbyggt görs en slutbesiktning. Den utförs av en opartisk besiktingsman som är godkänd av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund). Det är byggherren som utser och betalar för besiktningsmannen som kontrollerar att huset uppförts på ett fackmannamässigt sätt och uppföller alla myndighetskrav.

Vad är slutbesked?

Ett slutsamråd hålls tillsammans med Byggnadsnämnden och kontrollansvarig. Byggherren och kontrollansvarig bokar in slutsamråd i samförstånd med entreprenören. Till mötet ska alla intyg och kontroller vara utförda för att Byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett slutbesked. Först när slutbeskedet är utfärdat kan du flytta in.

Vad är tekniskt samråd?

När bygglovet är godkänt, innan ett bygget kan komma igång, ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. Här går man igenom hur arbetet ska planeras, organiseras, ser över kontrollplanen, behov av tillsynsåtgärder, behov av färdigställandeskydd, behov av utstakning och övriga handlingar.

Taktyper

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss