Stenkista

Vad är en stenkista?

En stenkista är inte en kista utan en grävgrop i marken som vanligtvis fylls med sten. Stenkistan har till uppgift att ha en dränerande funktion och hantera dagvatten (regn- och smältvatten) som kommer från gator, stenläggningar, husets tak eller stuprör. Detta vatten leds ett par meter bort från huskroppen till en stenkista. Stenarna i sig skapar en typ av filtrering för att vattnet ska rinna långsammare ner till grundvattnet på tomten.

Varför har man en stenkista?

En stenkista är som ett fördröjningsmagasin som vid kraftig nederbörd kan minska risken för en översvämning. Normalt, när det regnar, så brukar växter och organismer ta hand om vattnet samtidigt som det på väg ner till grundvattnet sakta rinner ner och renas av markens olika lager. I bebyggda områden med många hårdgjorda markytor kan vattnet inte tränga igenom det översta marklagret vilket gör att det rinner snabbt på markytan och riskerar att både skapa översvämning och att förorena grundvattnet av oönskade ämnen från bl a trafik, byggnadsmaterial eller andra luftburna föroreningar. 

Är det kommunens eller byggherrens ansvar att ta hand om dagvattnet?

Normalt strävar kommunerna efter att snabbt leda bort dagvatten via rörledningar som ansluts till det kommunala avloppsnätet. Då många kommuner har underdimensionerade VA-system och det kan kräva stora investeringar för att bygga ut dem så ställer fler och fler kommuner krav på byggherren att hantera själva dagvattenlösningen lokalt. Att installera en stenkista är därmed ett vanligt alternativ.

OBS! Det är viktigt att du tidigt tar kontakt med din kommun i ett tidigt skede för att ta reda på vad det är som gäller för dig, angående dagvattenhanteringen, där du ska bygga hus.

Vad gäller kring dränering och dagvatten när du bygger hus med AChoice?

Entreprenaden omfattar förläggning av dagvatten- och dräneringsrör, inklusive återfyllnad, med 8 meter från huvudbyggnad (inom tomtgränsen) fram till den kommunala anslutningspunkten. Lösningar för stenkistor, dagvattenkassetter m.m. (som inte går att ansluta till ett kommunalt system) ingår inte i entreprenaden.

Konstgjord stenkista, dagvattenkasett

Det finns andra lösningar på en stenkista som har samma funktion. Till exempel en dagvattenkassett som av många anses som en effektivare lösning. En dagvattenkassett är lättare och enklare att installera. Precis som med stenkista dimensioneras antal av hur stort taket och tomten är.

Diskutera med din markentreprenör som kan ge dig tips och råd om vilket alternativ som passar bäst för din fastighet när det inte går att ansluta dagvattenhanteringen till ett kommunalt system och i detta fall bekostas av dig.

Dagvattenkassett

En dagvattenkassett är ca 50x100x30 cm
Vattenvolym på ca 144 liter.

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss